Lynnedslag i Tillitze Kirke

Tillitze Kirke efter lynnedslaget

 

Natten mellem den 6. og 7. august 2021

slog lynet ned i kirken med voldsomme skader til følge. Lynnedslaget medførte store skader på tag, kirkemur og el-installationer, ligesom det forårsagede betydelige fugtskader. Dog skal vi nok alligevel være glade for det voldsomme regnvejr, der fulgte med tordenvejret, idet det formentlig var skyld i, at hele kirken ikke nedbrændte.

Skadesservice arbejdede hele lørdagen den 7. august ved kirken for at få dækket af, så skaderne kunne begrænses, ligesom elektriker var forbi for at foretage det fornødne omkring el-systemet.

Heldigvis var der ingen, der kom til skade ved lynnedslaget, og der blev spærret af omkring kirken, så der ikke sker ulykker med løse tagsten og lignende. Afspærringen vil blive bibeholdt indtil det er forsvarligt at fjerne den.

 

Skaden blev meldt til Forsikringsenheden* den 9. august 2021

om morgenen, som reglerne foreskriver.

*) Folkekirkens Forsikring og Selvforsikring

Forsikringsenheden ønskede et økonomisk overslag over skadens omfang, og det blev aftalt, at arkitektfirmaet Arp & Nielsen, Vordingborg skulle udarbejde et sådant overslag, hvilket bl.a. kræver ekspertudtalelser fra Nationalmuseet og ingeniører.

 

Det økonomiske overslag var klar 17. september 2021,

hvor det blev sendt til Forsikringsenheden.

Forsikringsenheden har accepteret overslaget.

Næste fase var udarbejdelse af et myndighedsprojekt, som Stiftet skal godkende. Arkitektfirmaet Arp & Nielsen havde myndighedsprojektet klar primo december 2021, hvorefter det blev godkendt på et ekstraordinært menighedsrådsmøde og efterfølgende sendt til Provstiet 13. december 2021 til videre behandling.

 

Behandling af myndighedsprojekt i Provsti og Stift (december 2021 / april 2022)

Sagen behandles i Provsti og Stift. Stiftet indhenter i dette forløb udtalelser fra relevante konsulenter. Afslutningsvis får vi en afgørelse fra Stiftet, som gerne skulle betyde, at vi kan gå videre med projektet - d.v.s. Arkitektfirmaet kan udfærdige udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud fra håndværkerne.

Desværre har der været en ekspeditionsfejl i Provstiet, som har betydet, at Provstiet - efter deres møde og godkendelse 6. januar 2022 - ikke har fået videresendt sagen til Stiftet.

Da det er Stiftet, der indhenter udtalelser og godkender sager, betyder det, at sagen reelt har ligget stille fra 6. januar og indtil 9. marts 2022, hvor Stiftet først modtager sagen fra Provstiet. Stiftets behandlingstid i sådanne sager er normalt ca. 3 måneder fra modtagelse af sagen, til afgørelse foreligger.

 

Myndighedsprojektet godkendt 5. april 2022

Seneste glædelige nyhed er, at Stiftet og deres konsulenter har arbejdet meget hurtigt og dermed indhentet forsinkelsen i Provstiet. Vi har modtaget Stiftets godkendelse af projektet 5. april 2022, og arkiteksfirmaet Arp & Nielsen kan nu gå i gang med at udfærdige udbudsmateriale til håndværkerne. Så kan vi bare - i disse tider - håbe på, at der er håndværkere, der har tid til projektet, og der kan skaffes materialer.

 

Udbudsmateriale sendt 17. maj 2022

Arkitektfirmaet Arp & Nielsen har den 17. maj 2022 sendt udbudsmateriale til brug for indhentning af tilbud fra håndværkerne. Håndværkerne har frist til den 15. juni 2022 med aflevering af tilbud.

Herefter forventes arbejdet med tagomlægning og istandsættelse af tagkonstruktion m.m. efter lynnedslaget påbegyndt primo august 2022 med afslutning ultimo oktober 2022, hvis der ikke opstår noget uforudset.

 

September 2022. Entreprenør valgt - økonomi godkendt


Hen over sommeren 2022 har Menighedsrådet ud fra de indkomne tilbud valgt entreprenør.

Endvidere har Forsikringsenheden godkendt økonomien.

Omkring forventet opstart primo august 2022 er der desværre opstået et problem, idet stillads med overdækning først kan etableres uge 36-39. Det medfører, at arbejdet med tagomlægning m.m., først kan igangsættes i uge 40 - altså 3. oktober 2022.

Det betyder, at den endelige færdiggørelse vil blive forsinket i forhold til det tidligere forventede.

 

November 2022. Tagomlægning i fuld gang - og hvad så?

Efter opsætning af stillads med overdækning (telt) gik arbejdet med tagomlægning i gang i uge 40. Demontering og bortkørsel af det eksisterende tegltag, demontering af eksisterende lægter og ny lægtning med nye lægter. Udførelse af tømmerreparationer i eksisterende spærkonstruktion samt ommuring af kamtak i den østlige gavl, som var revnet efter lynnedslaget.

I løbet af december færdiggøres taget med oplægning af nye tagpotter m.v., og stilladset tages ned i januar 2023, hvorefter understrygning (kalkmørtel) af tagpotter (i tagrum) først kan udføres til foråret 2023, da understrygning skal udføres ved en temperatur på min. 8 grader. Hele ombygningen er således først færdig til foråret 2023.

Kirken kan dog bruges indvendigt fra medio december efter 3 års lukning. 11. december anvendes kirken til Lucia-gudstjeneste og den 24. og 25. december vil der være julegudstjenester i kirken, selv om klokkerne ikke kan anvendes, da de er indpakket i tagrum, indtil understrygning er udført.

I 2023 planlægges en række arrangementer i kirken, så den kan komme rigtigt i gang igen til glæde for sognets folk og alle andre.


Når der foreligger nyt i sagen, vil denne side blive opdateret.

 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk