Årsberetning Kappel-Vestenskov Menighedsråd 2022

Arninge kirkes apsis

 

Med 2022 vendte det kirkelige arbejde igen tilbage til nogenlunde normale forhold, efter at vi gennem næsten to år havde måttet leve med Covid-19 og ikke mindst de forskellige forhindringer og restriktioner, som dette medførte af løbende aflysninger og ændringer.

I 2022 afsluttede menighedsrådet det arbejde, der blev igangsat efter  sammenlægningen af Kappel-Langø og Vestenskov-Arninge menighedsråd. Arbejdet bestod primært i at samkøre og koordinere en lang række formalia som f.eks. ensartede vedtægter, regler, procedurer og håndtering af arbejdsgange, så der var fælles fodslag og enighed om dette.

En vigtig - men ret så tidkrævende - sag i 2022 har været planerne om en modernisering af sognegården i Vestenskov. Ideerne til dette opstod allerede i 2021, da der var enighed om, at noget skulle der gøres ved bygningen, så den fremadrettet kunne fremstå mere indbydende, da den er menighedens eneste samlingssted, efter at præstegården i Kappel blev solgt i 2020-21. Menighedsrådet kontaktede derfor i første omgang en række håndværksmestre med henblik på at få nogle bud på, hvad der kunne gøres ved bygningen. Ret hurtigt viste det sig dog, at et sådant arbejde var ret så tidkrævende for det nedsatte menighedsrådsudvalg, så resultatet blev, at vi kontaktede et rådgivende ingeniørfirma med henblik på udarbejdelse af tre forslag. Forslagene gik overordnet set ud på at iværksætte en gennemgribende modernisering af den eksisterende bygning med og uden kip eller som alternativ til dette opførelsen af en ny sognegård. Menighedsrådet vedtog derfor på dets sidste møde i 2022, at der med hensyn til Sognegården skulle skabes nye og forbedrede forhold, men dog således at det nye menighedsråd skulle beslutte sig for, hvilket af forslagene der skal realiseres. Disse tre forslag er nu overladt til det nye menighedsråd, der blev valgt med udgangen af 2022.

I forbindelse med afviklingen af dette valg fratrådte fire medlemmer, der alle gennem flere valgperioder havde været medlem af rådet, men som nu mente, at der skulle nye kræfter til. Et nyt menighedsråd blev heldigvis valgt, selv om vi måtte gennem to valgmøder, da det kneb med at finde et tilstrækkelig antal kandidater med henblik på at sammensætte et fuldtalligt råd. Hermed undgik vi med stor sandsynlighed en sammenlægning med et andet råd og dermed bevarede vi den tætte tilknytning til nærområdet, da det kirkelige arbejde set med menighedsrådets øjne fungerer bedst i mindre geografiske enheder. Men vender problemet tilbage ved næste valg om to år, må man muligvis indstille sig på strukturelle ændringer og større enheder, når man samtidig har afvandringen fra området in mente.

Der har i perioden løbende været foretaget reparations- og vedligeholdelsesarbejde - inde som ude - på de fire kirkebygninger i Langø, Kappel, Vestenskov og Arninge samt ikke mindst på visse af kirkegårdsmurene, der er stærkt udsat for vejrliget og ikke mindst frostsprængninger. Dette regelmæssigt tilbagevendende arbejde indebærer, at vi roligt kan sige, at kirkerne fremtræder i fin og velholdt stand.

Gennem efterhånden en årrække har der været arbejdet ihærdigt med et par større projekter, som først nu og i den nærmeste fremtid vil blive afsluttet. Det drejer sig om det omfattende og omkostningstunge restaureringsarbejde af apsis i Arninge kirke, hvor kirkeværgen gennem en række år i samarbejde med forskellige offentlige instanser som f.eks. Nationalmuseet har bakset med projektet.

Da der er tale om Vestlollands ældste kirke, er der utallige regler og forbehold, der skal tages hensyn til; noget, der er blevet forsinket ikke blot af Covid-19, men ligeledes af et i visse sammenhænge ret så langsomt bureaukrati. Hvad angår rensningen af malerier og vedligehold af prædikestolen i Vestenskov, så tyder alt på, at dette arbejde vil blive udført i 2023.

Gennem 2022 har der været afviklet en lang række kirkelige handlinger, arrangementer og tilbud, som menigheden har benyttet sig af. Det gælder eksempelvis arbejdet i sorggruppen, 4. maj-mindegudstjenesten i Arninge, diverse koncerter i kirkerne, foredrag og kunstudstilling i Langø kirke, hvor kunstneren Hugo Hannibal udstillede en række kirkeskulpturer. Desuden har menighedsplejen traditionen tro været aktiv med afviklingen af mad-dage i Sognegården, hvor ligeledes strikkeklubben mødes regelmæssigt.

I 2022 kunne vi fejre Ulla Schwartz´ 40 års jubilæum som organist, og selvom hun kun de de sidste par år har spillet i Kappel-Vestenskov, er det værd at nævne. I løbet af året har vores præst, Henrik Gade Jensen, haft tre måneders orlov med det formål at skrive en række nye salmer, som resulterende i en mindre publikation med 32 'Salmer fra Gloslunde', der er rigt illustreret med flotte fotos af henholdsvis Henrik og hans kone, Agnete. I Henriks orlovsperiode har vi været dækket ind af forskellige vikarer, hvor ikke mindst Mikkel Flor, der blev ansat for en periode på tre måneder, og Beth Hagemann har taget deres tørn. I den forbindelse skal der lyde en tak til Mikkel og Beth for deres indsats. Men samtidig skal der ligeledes lyde en opfordring til Stiftet og biskoppen om at finde en varig løsning med hensyn til, hvem der fast skal tilknyttes pastoratet som hjælpepræst for Henrik, idet vi siden Janne Svenssons ophør for flere år siden ikke har haft en fast ordning på området.

Til slut skal der lyde en meget stor tak til alle ansatte og frivillige for deres indsats for menigheden gennem det sidste år og lad os samtidig håbe på, at vi - på trods af tidens ufred og kriser - vil få et godt 2023.

Godt nytår!

Ole Arpe Munksgaard
 

Kontaktoplysninger

  • Rudbjerg pastorat
  • Sognepræst Henrik Gade Jensen
    Stenvadsvej 4
    4983 Dannemare

  • Telefon: 54 94 41 80 / 30 58 57 00
  • Email: hgj@km.dk